انجام خدمات حسابداری و مدیریت مالی

انجام کلیه امورخدمات حسابداری و مالی و تهیه اظهارنامه مالیاتی پیاده سازی سیستمهای مالی093835413110

اسامی افرادی که پایان نامه داده اند

حسابداری
سال تحصیلی استادراهنما                                   عنوان نویسنده شماره بازیابی
1374 دری نوکرانی،بهروز برنامه ریزی سود عملیاتی بهینه شرکت ایران تایر از طریق تعیین الگوی تولید بااستفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی حسین پناه،عیسی 4
1373 ثقفی،علی رویکردفلسفی در آموزش حسابداری بدری ،احمد 5
1374 جهانخانی،علی بررسی نرخ بازده ونرخ هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بور س اوراق بهادار تهران موسی رمضانی،حمیدرضا 8
1374 شباهنگ،رضا بررسی اثربخشی اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شیخی ،حسین 10
1374 قربانی فرید،محمدابراهیم بررسی حسابداری دارایی های نامشهود درایران بوقداره،عبدالرضا 12
1374 فدایی نژاد،محمداسماعیل بررسی تحلیلی بهای تمام شده یک دانش آموز در برنامه پنج ساله اول در استان کردستان نظری پور ،محمد 13
1374 میرشمس شهشهانی،مرتضی بررسی تحلیلی سیستم بهای تمام شده شرکتهای تولیدکننده سیمان در ایران موحدی ،جلال 14
1374 میر محمدی،صدرا بررسی تحلیلی نقش مراکز هزینه در برنامه ریزی وکنترل در بخش توزیع صنعت برق نجفی،علی اکبر 18
1374 هشی،عباس بررسی تحلیل استفاده از صورت جریانهای نقدی به جای صورت تغییرات در وضعیت مالی در ایران حاجی نوروزی،علیرضا 20
1374 باباجانی،جعفر بررسی تحلیل حسابداری داراییهای ثابت حاصل از اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی در شرکتهای دولتی خانی جوی آباد،احمد 21
1374 فدایی نژاد،محمداسماعیل قابلیت پاسخگویی صورتهای مالی اساسی به نیازهای اطلاعاتی اعتبار دهندگان  خالقی ، نادر 25
1374 جهانخانی،علی بررسی تحلیلی علل عدم استفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده جهت ارزشیابی موجودیهای جنسی در شرکتهای ایرانی علوی ، معصومه 29
1375 فدایی نژاد،محمداسماعیل بررسی تحلیلی تأثیر حسابداری تورمی در ارزیابی شرکتها جوهری ،بیژن 31
1375 اردبیلی ،محمدحسن بررسی تحلیلی حسابداری قیمت تمام شده نان در ایران تاری وردی ،یدالله 32
1374 هشی ،عباس بررسی تحلیلی نگرش حسابرسی در خصوص تأثیر افشاء عوامل مؤثر در تغییرات سود شرکتها روی فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی علیزاده ،هوشنگ 35
1375 هشی ، عباس بررسی تحلیلی اظهار نظر حسابرسان در رابطه با ایرادات و اشکالات مشاهده شده در حسابها و صورتهای مالی شرکتها اسکندری، جمشید 40
1375 هشی ، عباس بررسی تحلیلی میزان اتکا حسابرسان مستقل بر کنترلهای داخلی شرکتهای مورد رسیدگی جهانگشای رضایی ، حبیب 41
1374 آقایی ، محمدعلی بررسی تحلیلی تأثیر تفکیک کنترل از مالکیت در انتخاب روشهای حسابداری در شرکتهای ایرانی  فتحی، عباس 42
1375 فدایی نژاد،محمد اسماعیل بررسی تحلیلی تأثیر استفاده از اهرم مالی بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ملکی پور غربی ، محمود 44
1374 نوروش ، ایرج بررسی تحلیلی ارتباط نوع مالکیت ( دولتی ، خصوصی ) با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  معینی ، نصرالله 45
1370 مدرس سبزواری ، احمد بررسی روشهای حسابداری سرمایه گذاری در اوراق بهادار عثمانی ، محمدقسیم 46
1375 نوروش ، ایرج بررسی تحلیلی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تربیت تعداد بیشتر حسابداران واجد شرایط در واحدهای تجاری ایران حیدری ، محمود 49
1375 مدرس سبزواری ، احمد بررسی علل فروش سهام قبل از مجمع و خرید سهام بعد از مجمع توسط برخی از سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران فردافشاری تله بازلو، عبدالحمید 51
1376 دلقندی ، ابوالفضل چگونگی ثبت حسابداری عقود اسلامی(مشارکت مدنی-سلف-فروش اقساطی)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  امامقلی خوشه چین ، فرشته 56
1376 ضمیری ، معصوم بررسی تحلیلی حسابداری(درآمد-هزینه)شرکت های بیمه در ایران شموسی،محمد 57
1376 خوش طینت ، محسن بررسی میزان رعایت استانداردهای افشا در گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علیزاده گیاشی، محمد 58
1375 فدایی نژاد، محمد اسماعیل بررسی مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای منتخب ایرانی  پیشکاری ، مژگان 59
1376 میرمحمدی ، صدرا بررسی تحلیلی تأثیر خصوصی سازی در تصمیم گیری مالی مدیران صنعت برق  سخائی فر ، محمد 61
1376 بختیاری ، پرویز بررسی تحلیلی سیستم حسابداری بهای تمام شده در صنعت بسته بندی ایران  عادل زاده ، جمال 62
1376 میرشمس شهشهانی، مرتضی بررسی تحلیلی نحوه نگهداری و گزارشگری داراییهای ثابت مولد زنده در دامداریهای ایران صفائیان ریزی ، محمد 65
1376 میرشمس شهشهانی ، مرضی بررسی تحلیلی رابطه بین تغییرات قیمت سهام و معاملات مؤثر بر کنترل شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران مشایخ ، فریده 66
1376 میرمحمدی ، صدرا بررسی تحلیلی کاربرد حسابداری ارزشهای جاری در صنعت برق ایران ابوترابی ، حسن 68
1376 هشی ، عباس بررسی اثربخشی گزارشات حسابرسی و بازرس قانونی بر تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  گلناری ، هوشنگ 71
1375 فدایی نژاد ، محمداسماعیل بررسی تحلیلی قابلیت انطباق پذیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری با سیستم های تولیدی بموقع سجادی پناه، علی  74
1377 حسینی ، محمود بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر روی جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص سنگی نورپور ، عباس 75
1376 اعتمادی ، حسین بررسی اثربخشی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد حسابداری میرحسینی نیری ، اعظم السادات  76
1374 عابدی ، علی اصغر بررسی تحلیلی علل علی الرأس شدن نحوه تشخیص مالیات شرکتها در استان اصفهان  زارع ، ناصر 81
1377 اردبیلی ، محمدحسن  بررسی تحلیلی نقش و عملکرد مراکز هزینه در برنامه ریزی و کنترل در شرکتهای مخابرات پورسعیدی ، محمدجواد 82
1376 نوروش ، ایرج بررسی تحلیلی تأثیر مخابره اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاجی وند ، رحیم  83
1376 هشی ، عباس  بررسی تحلیلی اثربخشی حسابرسی داخلی در صنعت گاز ایران  حسینی ، محمدحسین 84
1374 جهانخانی ، علی  چگونگی ارزیابی طرح های سرمایه ای از دیدگاه مدیریت مالی و مقایسه بین واقعیتها و پیش بینی ها در بانک صنعت و معدن حسن زاده ، داریوش  86
1377 جهانخانی ، علی  بررسی تطبیقی لزوم ایجاد بازار از اوراق بهادار خارج از بورس و شناسایی بستر لازم جهت فعال شدن این بازار  مشایخی ، بیتا  87
1377 فدایی نژاد،محمداسماعیل بررسی نقش محتوای اطلاعاتی گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر تصیم گیری خریداران سهام  گودرزی ، مجتبی  89
1377 اردبیلی ، محمدحسن  بررسی ضرورت تهیه و ارائه صورت ارزش افزوده به وسیله سیستم اطلاعاتی حسابداری در ایران  هاشمی ، محمدحسن  90
1377 نوروش ، ایرج  بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از تجزیه و تحلیل سریهای زمان باکس-جنکینز غلام زاده خاور ، مهدی  94
1377 دری ، بهروز  سودمندی اطلاعات صورت جریانهای نقدی در تصمیم گیریهای اقتصادی سرمایه گذاران  حاجی عباسی ، مرتضی  95
1377 عرب مازاریزدی ، محمد بررسی تأثیر تغییر EPS پیش بینی شده شرکتها توسط مدیریت بر قیمت سهام  عمارلو، علی  98
1377 قاسم زاده،علی  بررسی تحلیلی هزینه یابی پیمانهای بلندمدت طراحی ساخت و نصب سکوهای دریایی در ایران  میرعبدالعظیمی ، حسین  100
1377 باباجانی ، جعفر  ارزیابی بین رابطه سیستم کنترل بودجه ای و سیستم کنترب اموال غیر مصرفی ( داراییهای ثابت ) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی در ایران  جنابی دهکردی ، شهره  101
1377 حمیدی زاده ، محمدرضا  بررسی مشکلات اجرای حسابرسی ضمنی در ایران  کریمی ، علیرضا  103
1377 جهانخانی،علی  بررسی تأثیر شیوه های تأمین مالی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  فتحی ، محمدتقی  104
1377 اعتمادی ، حسین  بررسی تأثیر مشارکت در بودجه بندی بر عملکرد مدیریت در صنعت نفت ایران  شیروانی ، محمدعلی  105
1377 حساس یگانه، یحیی بررسی مشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران از دیدگاه مدیران حسابرسی  یعقوبی ، رضا  106
1377 آقایی ، محمدعلی  رابطه آنتروپی وضعیت مالی با ریسک سیستماتیک بتا  گاسباریان ، آندره  107
1377 عرب مازاریزدی ، محمد  بررسی ارتباط سود ، سرمایه در گردش حاصل از عملیات و جریانهای نقدی حاصل از عملیات در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران قاسمی ، محمود  110
1377 فدایی نژاد،محمداسماعیل  بررسی حساسیت بتای تخمینی نسبت به انتخاب دوره های زمانی بازده  جلالی ، محمدعلی  113
1377 عرب مازار یزدی ، محمد ارزیابی مقایسه ای هزینه یابی جذبی سنتی و هزینه یابی بر اساس فعالیت در پاسخ گوئی به نیازهای اطلاعاتی مدیران فنی و مهندسان  اسلامی دهکردی ، خسرو  115
1377 اردبیلی ، محمدحسن  بررسی تحلیلی امکان (قابلیت ) اعمال روشهای ارزشیابی حسابداری منابع انسانی  شیبانی ، غلامحسین  116
1378 جهانخانی،علی  بررسی تحلیلی ارتباط بین سود حسابداری با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  حسامی ، علی  117
1378 جهانخانی،علی  بررسی تحلیلی محتوای اطلاعاتی قیمت سهام به عنوان عامل پیش بینی کننده سود  حسنی ، افشین  125
1378 فدایی نژاد ، محمداسماعیل  بررسی تحلیلی تأثیر میزان بدهی بر روی سود پرداختی نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رفیعی کشتلی ، حمیدرضا  128
1378 مدرس ، احمد  مقایسه اثر سود تقسیمی و سود انباشته بر قیمت بازار سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بولو ، قاسم  130
1378 اردبیلی ، محمدحسن  بررسی تاثیر نیروهای متعادل کننده بر روند نسبت های مالی  اسماعیلی،علی 139
1377 عالم تبریز،اکبر بررسی سیستم هزینه یابی کیفیت به عنوان ابزار مدیریت کیفیت جامع قریب،علیرضا 140
1378 عرب مازار یزدی،محمد بررسی شناخت کنترل های داخلی سیستم های حسابداری کامپیوتری توسط حسابرسان مستقل ایرانی و تاثیرآن بر اظهار نظر حسابرسی جمشیدی،حمیدرضا 145
1378 مدرس سبزواری،احمد بررسی رابطه بین بازده سهام عادی و نسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ایوانی،فرزاد 150
1378 مدرس سبزواری، احمد بررسی نقش و قابلیت سود در پیش بینی سود و جریان های نقدی آتی سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جنت رستمی،محمدتقی 158
1378 اردبیلی،محمد حسن بررسی عوامل موثر در انتشار سود سهمی ایران روحانی پور،احمد 160
1376 ضمیری ، معصوم بررسی تحلیل ضرورت کاربرد حسابداری ارزش های جاری در موسسات بیمه در ایران حسن زاده سامانی،پرویز 165
1378 جهانخانی،علی بررسی تحلیلی تاثیر اجزاء نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برزگر،قدرت الله 168
1379 اردبیلی،محمد حسن بررسی تحلیلی خط مشی بهینه و راهکارهای ارتقای حسابرسی داخلی در ایران حسنی،غلامحسین  174
1375 امیرمحمدی،صدر بررسی تحلیلی سیستم قیمت تمام شده صنعت برق در ایران  نظری،جواد 186
1379 عرب مازاریزدی،محمد بررسی رابطه بین قیمت سهام و حجم مبادلات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران امیدقائمی،مصطفی 193
1379 اربابیان،علی اکبر نقش حسابرسی داخلی در واحدهای اقتصادی و جایگاه آن در ایران ذاکری،غلامرضا 194
1379 فدایی نژاد،محمداسماعیل بررسی چگونگی تاثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرکت ها مومنی ملکشاه،حسن 203
1379 عثمانی،محمدقسیم بررسی شرایط بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یوسفیان،مهرداد 210
1379 اردبیلی،محمد حسن ارتباط میان نوسانهای قیمت و ارزش بازار سهام"بررسی ارتباط میان نوسانهای جاری قیمت سهام طی دوره بازدهی از تغییر قیمت سهام در پایان دوره" زبردست،بهمن 211
1379 عالم تبریز،اکبر بررسی تحلیلی بهای تمام شده دام و تولیدات دامی در ایران شیبانی،رضا 214
1379 خورشیدی ، غلامحسین  بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران حامدیان،مهدی 215
1379 اسدی،غلامحسین بررسی کارایی سیستم های بهای تمام شده در صنایع مواد اولیه دارویی کشور دونده اصل،محمدصادق 218
1379 اسدی،غلامحسین بررسی تحلیلی بیانیه 3 رهنمودهای حسابداری تحت عنوان شناخت درآمد عملیاتی  ظهیری راد،عبدالله 220
1379 فدایی نژاد،محمد اسماعیل بررسی تاثیر عواملB/Mو اندازه درسودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  رضایی بلوک آباد،علی 224
1379 عثمانی،محمدقسیم بررسی تاثیر اندازه ی شرکت بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نصیرپور،محمد 226
1379 عثمانی،محمدقسیم تحلیل ارتباط حجم معاملات سهام و تعدیلات EPS پیش بینی شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حیدری،یدالله 228
1376 عرب مازاریزدی،محمد بررسی ارتباط آنتروپی اطلاعات اقلام صورت حساب سود و زیان با اصلاحات حسابرسان غیاثوندی،عبدالرضا 229
1380 اسدی،غلامحسین بررسی تحصیلی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه با تغییرات بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بابائیان،علی 233
1380 اسدی،غلامحسین بررسی بهای تمام شده طیور و تولیدات آن در ایران ویسی،فریدون 236
1380 اردبیلی،محمد حسن بررسی ارتباط ریسک سیستماتیک و نسبت P/Eبا بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  هرمزی،هادی 238
1380 خورشیدی ، غلامحسین  بررسی رابطه ی نوع صنعت و اندازه ی شرکت با سود غیرمنتظره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درقندیان،شهرام 245
1380 عثمانی،محمدقسیم بررسی تحلیلی تاثیر روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر تصمیمات مدیریت قادری آزاد،عباس 246
1380 اردبیلی،محمد حسن بررسی رابطه سود هر سهم با هزینه ی سرمایه در ایران رساپور،حمید 251
1380 اسدی،غلامحسین بررسی تحلیلی کاربرد سیستم های مدیریت هزینه ،بررسی موردی در شرکت ایران خودرو سهامی عام شکوهی،علیرضا 254
1380 عرب مازار یزدی،محمد بررسی جایگاه گزارش سود و زیان جامع در ایران و نحوه ی ارائه ی آن در کشورهای پیشرفته  رادمهر،کاترین 257
1380 اسدی،غلامحسین بررسی کارایی بازارسرمایه در ایران جهانگیراردی،ولی 259
1380 اسدی ، غلامحسین  بررسی مطلوبیت استفاده از ارزشهای جاری در محاسبه درآمد هر سهم  نیازی ، علی  260
1380 اردبیلی ، محمدحسن  بررسی تحلیلی بیانیه سازمان حسابرسی تحت عنوان حسابداری داراییهای نامشهود  نعیمی ، ذبیح الله  263
1381 اردبیلی ، محمدحسن  بررسی ترکیب داراییهای جاری و رابطه آن با قیمت سهام  نوریان ، مجید  270
1381 قاسم زاده ، علی  بررسی و برآورد نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی -گاوداری  حبیب زاده ، محمدرضا  271
1381 اربابیان ، علی اکبر  بررسی رابطه بین نسبتهای مبتنی بر وجه نقد حاصل از عملیات و نسبتهای مبتنی بر سود عملیاتی در شرکتهای بورس تهران  پایدار ، غلامعباس  277
1381 اردبیلی،محمد حسن بررسی تحلیلی حسابداری محیط زیست با تأکید بر هزینه یابی و افشاء  کاظم زاده ارسی ،نادر 281
1381 اسدی، غلامحسین بررسی تحلیلی قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران  فرهادی، مهین 286
1380 اسدی ، غلامحسین  بررسی میزان استفاده از تکنیکهای مدیریت مالی در شرکتهای فعال در صنعت ریخته گری  کریمی ، حسین 292
1381 اردبیلی،محمد حسن بررسی نرخ بازده سرمایه گذاری در صنعت شیلات ( بخش پرورش میگو) بهمنی ، داریوش  297
1380 اردبیلی ،محمدحسن بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت حساب سود و زیان میان دوره ای با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  علیخانی ، حکیمه  305
1381 اردبیلی،محمد حسن بررسی اثرات اجرای آزمایشی حسابداری منابع انسانی در تضمین وام هادی زاده ، محمدرضا  311
1381 قاسم زاده ، علی  برآورد و بررسی نرخ بازده سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  قربانیان، محمد 315
1381 اردبیلی ، محمدحسن  بررسی سودمندی روشهای قیمت گذاری انتقالی در شرکتهای گروه خودروسازی استان تهران  چراتی ، صدرالله 326
1382 هشی ، عباس بررسی وضعیت تصمیم گیری مجامع عمومی شرکتها ، نسبت به بندهای مشروط مؤثر بر سود ، مندرج در گزارشهای حسابرسی  هشی ، هومن  327
1382 عرب مازاریزدی،محمد بررسی رابطه غیرخطی میان مازاد نرخ بازده و نسبتهای مالی  خانشقاقی ،پانته آ 330
1382 اربابیان،علی اکبر بررسی تحلیل ارتباط بین نسبتهای مالی تعهدی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکیدی بر صنایع غذایی  بختیاری ، جواد 331
1382 طبرسا،غلامعلی آسیب شناسی ابعاد ساختاری شرکت راه آهن ج.ا.ا(ادارات مرکزی )و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در جهت بهبود آن  موغلی ، محمدجعفر 332
1382 عثمانی،محمدقسیم بررسی رابطه بین هزینه سرمایه با سطح افشای اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار  عباسی، احمدرضا 345
1382 هشی ، عباس  بررسی تأثیر صورتهای مالی و گزارش حسابرسان مستقل بر فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران  عباسی، حمیدرضا 347
1382 عرب مازاریزدی، محمد بررسی ارتباط سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها و پیش بینی سود آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (باتأکید بر صنایع سنگین ) فریدی راد، بهروز  348
1382 هشی،عباس بررسی عوامل مؤثر بر تعیین حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران بادپا، احسان 356
1382 اردبیلی،محمد حسن بررسی عوامل مؤثر کاربرد سیستمهای مدیریت هزینه در صنعت پتروشیمی ایران  قبادی، علی اکبر 357
1383 عرب مازار یزدی، محمد بررسی تحلیل سیستم بهای تمام شده در صنعت نوشت افزار ایران  لاجوردی، سیدعلی 358
1383 اسدی،غلامحسین رابطه سود حسابداری با بازده سهام موجود در پرتفولیوی بهینه حاجی زاده قواملکی،رحمان 374
1383 اردبیلی،محمد حسن بررسی کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت در ارزیابی طرح های سرمایه ای در صنعت خودروسازی کشور کمالی،علی 381
1383 عرب مازاریزدی،محمد بررسی رابطه ویژگیهای ساختار مالی و عملکردی شرکت ها با سطح افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیتون،رضا 390
1383 اسدی،غلامحسین بررسی ارتباط قیمت های مبادلاتی سهام با روش های متداول قیمت گذاری در مدیریت مالی ابراهیمی مجد،هادی 394
1383 عرب مازاریزدی،محمد بررسی تحلیلی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکتهای زیرمجموعه ی سازمان اتکا  خوزین،علی 399
1383 عرب مازاریزدی،محمد بررسی توانایی اقلام تعهدی غیر اختیاری در پیش بینی سود و جریانهای نقدی آتی غلامعلی پور،رضا 401
1382 اسدی،غلامحسین بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه و تغییرات اقلام سود و زیان با تغییرات بازده سهام عبدی،نادر 404
1383 باباجانی،جعفر ارزیابی فرآیند اظهار تا وصول مالیاتهای مستقیم جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری برای ثبت درآمد فریدونی،فرشید 407
1383 اسدی،غلامحسین بررسی ارتباط اقلام تعهدی و بازده سهام با تاکید بر طول مدت سرمایه گذاری سیفی،شهناز 409
1383 عثمانی،محمدقسیم درک و استنباط عمومی حسابداری نسبت به اهمیت محاسبه و گزارش هزینه های کیفیت حسین زاده،محمد 410
1384 عثمانی،محمدقسیم بررسی کارائی ابزارهای حسابداری مدیریت انگوتی گلنگدری،علیرضا 415
1384 اسدی،غلامحسین بررسی ارتباط بین سودآوری و نقدینگی در شرکتها و تاثیرآن بر سود تقسیمی عزیزی بصیر،سعید 416
1384 عرب مازار یزدی،محمد بررسی منافع هزینه های به کارگیری نرم افزارهای آماده ی حسابداری در ایران خدابنده لو،مهدی 417
1384 اسدی،غلامحسین ارتباط ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادی و سود حسابداری نظری مرند،حسن 422
1384 اردبیلی،محمد حسن بررسی آثار ناشی از روش های افزایش سرمایه برقیمت و حجم معاملات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میرزایی،ابوالفضل 424
1384 عثمانی،محمدقسیم بررسی تاثیر تغییر در پیش بینی درآمد هر سهم بر تغییرات حجم مبادلات سهام"شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" نوروزی،مجید 432
1382 عرب مازار یزدی،محمد بررسی عوامل موثر بر انتخاب سیستم های مکانیزه حسابداری به صورت بسته ی آماده در ایران اصلاح،احمد 436
1382 اسدی ، غلامحسین  بررسی کاربرد ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در پیش بینی سود آتی شرکتها   میر معینی ، سید حمید  438
1383 اسدی ، غلامحسین  بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA )با نسبتهای مالی زمانی اسکندری ، عین الله 449
1384 اسدی ، غلامحسین  بررسی تاثیر صورتهای مالی تلفیقی بر تصمیم گیری  برهانی ، سیدعباس  450
1384 عثمانی،محمدقسیم بررسی میزان توجه صنایع مختلف به عوامل اصلی موفقیت از دیدگاه حسابداری مدیریت  سلطان زاده ، سیدعلی  454
1384 اسدی،غلامحسین بررسی کاربرد مدلهای مختلف سریهای زمانی پیش بینی سود در صنعت سیمان ابوالقاسمی،محمود 462
1384 اسدی،غلامحسین تاثیر مبالغ ریالی شروط حسابرسی بر قیمت سهام عالم زاده،مهدی 464
1385 اردبیلی،محمد حسن بررسی رابطه بین هزینه جذب منابع در سیستم بانکی (بانک صادرات اردبیل )و هزینه ی پول در اقتصاد بازار  عسگری الوج،حسین 469
1385 فدایی نژاد ، محمد اسماعیل  بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  مهرآور ، مهری  480
1384 اربابیان ، علی اکبر  بررسی ارزش ذاتی سهام در مقابل ارزش بازار آن در رکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  فاصل تبار ملکشاه،مریم 488
1385 اردبیلی ، محمدحسن  برسی ارتباط بین ساختار سرمایه و ویژگیهای عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بیگلر ، کیومرث  489
1385 عرب مازار یزدی ، محمد بررسی محتوای اطلاعاتی صورت ارزش افزوده در مقایسه با صورت سود و زیان  احمدی ، علی  490
1385 بدری ، احمد  بررسی عوامل موثر بر طولانی شدن انتشار گزارش حسابرسی  علیخانی دهقی ، حسین  499
1385 هشی ، عباس  بررسی عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرسی در ایران  خسروی چرمی ، بهروز  505
1385 اسدی ، غلامحسین  بررسی ارتباط تغییرات سود تقسیمی و گردش وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  شاه نظری ، آرین  510
1385 بدری ، احمد  نقش کیفیت سود در پیش بینی سودهای آتی  نادری نوری عینی، محمدرضا  513
1385 اسدی،غلامحسین بررسی رابطه بین قیمت سهام با سود سهام پرداختی و سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  مرادی ، محمدرضا  518
1385 اردبیلی،محمد حسن بررسی ارتباط بین ارکان سود و زیان با تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران  شهابی ، صالح  537
1385 عثمانی،محمدقسیم بررسی ارتباط بین ساختار سود هر سهم و بازده واقعی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  حاجی ولی زاده،هدی  542
1385 عثمانی،محمدقسیم بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری و شاخصهای بهره وری در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران  بهارستان ، جلال 544
1385 اردبیلی،محمد حسن بررسی و موانع و مشکلات پیالوسازی حسابداری منابع انسانی در ایران  غلامی ، سیف الدین  547
1385 عبده تبریزی ، حسین  بررسی کسب بازده غیر عادی ( اضافی) توسط صاحبان سهام شرکتهای خریدار در اثر اکتساب جزیی یا افزایش مالکیت در شرکتهای هدف در بورس اوراق بهادار تهران  فتح اللهی ، فؤاد  562
1385 اسدی،غلامحسین بررسی تغییرات اقلام صورت جریانات نقدی برای ارزیابی وضعیت و پیش بینی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  زندی،مصطفی 568
1386 عرب مازاریزدی،محمد بررسی میزان استفاده از امکانات بسته های نرم افزاری کاربردی حسابداری ایرانی و شناسائی عوامل موثر آن وحدانی،محمد 573
1386 عرب مازاریزدی،محمد امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)در شرکت های فعال در ایران حنیفه زاده،حمید 575
1386 اسدی ، غلامحسین  تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیر عادی شرکتها  زارع گاریزی ، اکبر  581
1386 عرب مازاریزدی ، محمد  بررسی توانایی سودها و جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران  صفیر زاده نجدری ، محمد حسن  582
1386 اردبیلی،محمد حسن بررسی ارتباط بین نسبت قیمت بر درامد هر سهم با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بهنام پور ، محمود  587
1385 عرب مازار یزدی ، محمد بررسی رابطه میزان استفاده از سیستمهای اطلاعاتی (IS) با ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری  عبدلی ، محمود  594
1386 هشی،عباس بررسی عوامل مرتبط با روند تغییرات کیفیت گزارشات حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی در مجموعه شرکتهای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی  معصومیان ، رضا  599
1386 عرب مازار یزدی ، محمد بررس محتوای افزاینده اطلاعاتی سود و جریان های نقد حاص از عملیات با ابازده سهام سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  نادری بنی ، رحمت الله  614
1386 دستگیر بررسی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر بازده سهام حسن پور،شیوا 639
1386 اردبیلی،محمد حسن بررسی مقایسه ای تاثیر محتوا و باز اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA)و وجه نقد حاصل از عملیات (CFO)در پیش بینی سودهای آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شریفی قطب آبادی،مهدی 642
1387 عرب مازاریزدی،محمد بررسی تاثیر کاربرد نرم افزارهای حسابرسی بر انجام عملیات حسابرسی در مجموعه شرکتهاو موسسات آستان قدس رضوی  محسنی نیا ،سعید  647
1387 عثمانی،محمدقسیم قش ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در شرکت سهامداران  سهرابی،جمشید 654
1387 هشی،عباس امکان سنجی پیاده سازی حسابرسی مستمر در شرکت های ایرانی کامرانی،هدی 657
1387 اسدی،غلامحسین بررسی رابطه بین رویکردهای تامین مالی و بازده سهام پورباقریان،علیرضا 662
1387 عثمانی،محمدقسیم بررسی مقایسه ای هزینه یابی بر مبنای هدف با هزینه یابی سنتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آذری سوره،پیمان 666
1386 اربابیان،علی اکبر بررسی مشخصه هاو دیدگاه های کاربران گزارشات سالانه لیثی،علیرضا 667
1387 اربابیان،علی اکبر بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صفری گرایلی،مهدی 668
1387 اسدی،غلامحسین بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA)با ثروت ایجاد شده برای سهامداران(CSV)در بورس داداشی خالص،مجید 669
1387 اسدی،غلامحسین بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی (EVA)ارزش افزوده نقدی(CVA)بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)و نرخ بازده دارایی ها(ROA) گنج خانلو،هادی 670
1387 عثمانی،محمدقسیم بررسی میزان کارایی بازار سرمایه نسبت به تحلیل افزای سرمایه از محل انباشته و اندوخته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  عنصری ،سمانه 678
1387 عرب مازاریزدی،محمد ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی کاربران سیستم های اطلاعاتی حسابداری مالی خسروی،یاور 683
1387 اسدی،غلامحسین بررسی تاثیر الگوی افزایش سود بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تقوی،مریم 684
1387 عثمانی،محمدقسیم بررسی رابطه افشای اطلاعات بودجه ای و نوسان قیمت سهام  شیخی،کیوان 692
1387 اردبیلی، محمدحسن بررسی رابطه بین ویژگیهای حسابداری شرکت ها و میزان افشای اختیاری اطلاعات مالی سنجری،لقمان 719
1387 مشایخی ،بیتا بررسی رابطه بین ترکیب هیات مدیره به عنوان یکی از معیارهای راهبری شرکتی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار توتاخانه بناب،بهنام 740
1388 اردبیلی، محمدحسن بررسی رفتار هموارسازی سود با استفاده ازدرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پورکریم،ابراهیم 752
1388 عرب مازاریزدی،محمد بررسی نقش توضیحی اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در ارتباط با بازده سهام با توجه به ویژگیهای خاص شرکت ها رضایی،محبت 754
1388 بدری،احمد دوام(ماندگاری)اجزای نقدی سودو رابطه آن با بازده کردی،ستاره 756
1388 اسدی،غلامحسین بررسی عکس العمل بازار سرمایه نسبت به تجدید ارائه صورت های مالی نجارزاده،محمدحسین 764
1388 اسدی،غلامحسین بررسی رابطه اقلام تعهدی صورتهای مالی با مشخصات رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران سیدبهرامی،حسن 776
1388 هشی،عباس بررسی تاثیر بخش 340 استاندارد حسابرسی( رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت سود پیش بینی شده  رشیدیان یزد،سمانه 780
1388 اسدی،غلامحسین بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت رحمانی زرنق،بهروز 788
1388 بدری،احمد بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیرمنتظره و محافظه کاری شرطی ماهانی،شیرین 796
1388 اردبیلی، محمدحسن بررسی ارتباط بین تداوم سودآوری با اجزای اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نعمتی،حسن 798
1388 اردبیلی، محمدحسن بررسی مهارتها و مشخصه های مورد نیاز کارشناس حسابداری:شواهدی از ادراک دانشجو،فارغ التحصیل حسابداری و انتظارات صاحبکار رضایی پیشه نویی،رضا 800
1388 اسدی،غلامحسین ارزیابی کارایی الگوهای ساختار سرمایه و عوامل موثر برآن نایبی،بهادر 801
1388 عرب مازاریزدی،محمد ساختار مالکیت و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران علیزاده،مجید 802
1388 فدائی نژاد،اسماعیل قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی (غیرعادی )در رابطه با رفتار بازار و سهام :بررسی تاثیر سود و ریسک سیستماتیک شرکت ها کلاته رحمانی،راحله 810
1388 اعتمادی ،حسین بررسی تاثیر مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی سود و عوامل موثر بر آن احمدی،احمد 812
1388 نمازی،محمد بررسی نحوه ی استفاده از الگوی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)در تعیین معیارهای ارزیابی متوازن(BSC) عظیمی بیدگلی،مصطفی 817
1388 عرب مازاریزدی،محمد توان پیش بینی فزاینده جریان های نقدی آتی در مدل های مبتنی بر اقلام تعهدی جعفری نوش آبادی،محمد 825
1388 اسدی،غلامحسین بررسی تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد بنگاه  رضایی،مصطفی 833
1388 اسدی،غلامحسین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آب جام،حمیدرضا 847
1388 هشی،عباس بررسی امکان سنجی محاسبه بهای تمام شده سپرده ها و حواله های صادره ارزی به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت منصوری قناعی ،مصطفی 851
1388 بدری،احمد بررسی رابطه کیفیت سود و بازده سهام-شواهدی از اقلام تعهدی امین قراگوزلو،عاطفه 852
1388 باباجانی،جعفر تاثیر تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی در ارتقای سطح مسئولیت بابایی،مسعود 854
1388 عرب مازاریزدی،محمد بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خانی،طاهر 855
1388 هشی،عباس بررسی رابطه روش های تامین مالی منابع درون و برون سازمانی و میزان موفقیت شرکت های سرمایه پذیر ملک پور،مسعود 857
1388 عرب مازاریزدی،محمد بررسی عوامل موثر بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گلشنی،عاطفه 861
1388 عرب مازاریزدی،محمد رابطه اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار عرب احمدی،فرهاد 862
1389 عرب مازاریزدی،محمد بررسی تاثیر تناسب سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت ها  حسن زاده،شهرام 872
1389 بدری،احمد بررسی تاثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سود فتح الهی،مهدی 882
1389 عرب مازاریزدی،محمد بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت رحیمی،علیرضا 895
1389 هشی،عباس مدیریت سود و اظهارنظر حسابرسی ابراهیمی،اسماعیل 915
1389 اربابیان،علی ضرورت افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی در ایران:شواهدی از حسابداران خبره ملکی انارکی،مهسا 916
1389 هشی،عباس بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت پیش بینی کنندگی سود احمدی،مصطفی 925
1389 اربابیان،علی قیمت سهم و اطلاعات حسابداری کوکب زاده،مصطفی 934
1389 عرب مازاریزدی،محمد بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و مالکیت عمده به عنوان جنبه هایی از حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت شانظریان،ساسون 935
1389 عرب مازاریزدی،محمد بررسی ارتباط بین افزایش سود همراه با افزایش درآمد با کیفیت سود و ضریب واکنش سود کرانی،کامبیز 936
1389 اسدی،غلامحسین بررسی تاثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود و قیمت سهام منتی منجق تپه،وحید 945
1388 اسدی،غلامحسین بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی میان دوره ای  کامرانی،جواد 946
1389 اسدی،غلامحسین رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت  خرم،اسماعیل 947
1389 هشی،عباس بررسی رابطه بین اندازه ی موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی مظاهری فرد،کمیل 953
1389 اربابیان،علی ارتباط بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رفیعی نصیرآبادی،مریم 969
1389 عرب مازاریزدی،محمد بررسی کارائی استفاده از نسبت گردش دارائی عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به جای نسبت بازده دارایی ها جهت پیش بینی تغییرات سودآوری جابری نسب،بهروز 972
1389 اسدی،غلامحسین بررسی تاثیرسرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها  یوخنه القیافی،ماریام 973
1387 اربابیان،علی بررسی نقش اجزای نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینی ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طایفی نصرآبادی،حسین 977
1389 عبده تبریزی،حسین بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش وسودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  صفری،حسین 990
1389 هشی،عباس بررسی دلایل عدم استفاده حسابرسان مستقل از حسابرسی مبتنی بر مدل ریسک پناه،امیر 991
1389 عرب مازاریزدی،محمد تبیین ارتباط هموارسازی سود با نامطمئن بودن اطلاعات بازده سهام و نرخ هزینه سرمایه رمضانی،مرجان 992
1390 باباجانی،جعفر شناسایی استفاده کنندگان گزارش های مالی شهرداری،نیازهای اطلاعاتی آنها و اهداف آنها از استفاده از این گزارش ها چهارده چریکی،معصومه 1006
1390 اسدی،غلامحسین بررسی تاثیر ساختار سرمایه ،سهامداران و بزرگی شرکت بر میزان اعمال محافظه کاری در شرکت ها جلالیان،رامین 1030
1390 اسدی،غلامحسین بررسی سیاست های تامین مالی شرکت ها بر اساس تئوری حرکت همگام با بازار یوسف معمار،فاطمه 1031
1390 سهمانی اصل،محمدعلی بررسی موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران رحیمی باغیٍ،علی 1050
1390 شیرازی،محمود بررسی رابطه جریان نقدی عملیاتی ،سود هر سهم سود تقسیمی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حمیدزاده،سیدمحمد 1061
1390 عثمانی،محمدقسیم بررسی توانایی مولفه های جریان وجه نقد عملیاتی در پیش بینی سودهای آتی  نامدار،محمدحسن 1072
1390 اسدی،غلامحسین بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده در برابر سود خالص عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی در ارتباط با بازده سهام حدادی،الهام 1073
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 14:26  توسط حسن محمودی خدمات حسابداری 09383541310  |